A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Informuję mieszkańców Gminy Uście Gorlickie, iż w dniu 31 października 2017 r. o godz. 900 w budynku gimnazjum w Uściu Gorlickim rozpocznie się XXXIII Sesja Rady Gminy.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2017 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXIII/221/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.
  2. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Uście Gorlickie na okres 2017 – 2027.
  3. Uchylenia uchwały Rady Gminy Uście Gorlickie Nr XXVII/245/2013 z dnia 31.01.2013 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora ZGKiM w Wysowej-Zdroju do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
  4. Uchylenia uchwały Rady Gminy Uście Gorlickie Nr XXIX/270/2013 z dnia 26.03.2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/245/2013 w sprawie upoważnienia Dyrektora ZGKiM w Wysowej-Zdroju do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
  5. Uchylenia uchwał Nr XXIX/217/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. i XXXI/285/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Uście Gorlickie na lata 2016 – 2022. 2 szt.
  6. Zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Uście Gorlickie na lata 2016 – 2020”.
  7. Podjęcia decyzji o realizacji Projektu instalacji Odnawialnych źródeł energii współfinansowanego z działania 4.1.1 RPO Województwa Małopolskiego, w tym o przystąpieniu do porozumienia Klastra „Biała – Ropa”.
  8. Udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy Uście Gorlickie do podjęcia działań na rzecz przystąpienia do partnerstwa oraz realizacji Projektu pn.: „Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej”.
  9. Przystąpienia do realizacji zadania pn. „Jak duszki Zieloną Krainę poznawały”.
  10. Przystąpienia do realizacji zadania pn. „Zapomniany świat Łemków i Rusnaków”.
  11. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Banicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Banicy.
  12. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Śnietnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Śnietnicy.
  13. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Hańczowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Hańczowej.
  14. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Gładyszowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Gładyszowie.
  15. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wysowej -Zdroju w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wysowej –Zdroju.
  16. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Uściu Gorlickim w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Uściu Gorlickim.
  17. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Brunarach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Brunarach
  18. Stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Uściu Gorlickim, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim.
  19. Stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Brunarach, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Brunarach.
  20. Wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu gruntów Gminy nieruchomości położonej w miejscowości Wysowa -Zdrój.
 7. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 10. Zamknięcie sesji.
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005