A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Informuję, iż w dniu 1 marca 2023 r. o godz. 1100 w budynku Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim rozpocznie się XXXIX Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Zgłaszanie wniosków i uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej Sesji.
 6. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2023 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXXVIII/434/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.
  2. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Uście Gorlickie.
  3. Wyodrębnienia w budżecie gminy Uście Gorlickie na 2024 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
  4. Udzielenia dotacji na prace konserwatorskie.
  5. Zmiany uchwały Nr XXXVIII/439/22 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej.
  6. Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu gruntów Gminy Uście Gorlickie nieruchomości położonej w miejscowości Wysowa-Zdrój.
  7. Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Wysowa-Zdrój.
  8. Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Uście Gorlickie.
  9. Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Uście Gorlickie na 2023 rok.
  10. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Uście Gorlickie.
  11. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Uście Gorlickie.
  12. Rozpatrzenie skargi na działania Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 10. Zamknięcie sesji.

Dane osobowe uczestników obrad będą przetwarzane w celu transmitowania i utrwalania obrad Rady Gminy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na podstawie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze danych osobowych określonego w art. 6 ust. 1 lit c RODO (obowiązek prawny spoczywający na Administratorze danych osobowych), w oparciu o obowiązujące przepisy prawa tj. art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 08 marca 1990 r., o samorządzie gminnym.

Obraz i dźwięk z obrad z obrad Rady Gminy transmitowany będzie na stronie: https://www.youtube.com/channel/UCsLotpVwig-eIfW5Y4QrKZw/live

Archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy udostępniony będzie na stronie internetowej pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCsLotpVwig-eIfW5Y4QrKZw

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005