A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Informuję mieszkańców Gminy Uście Gorlickie, iż w dniu 29 listopada 2022 r. o godz. 1300 w budynku Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim rozpocznie się XXXVII Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Zgłaszanie wniosków i uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej Sesji.
 6. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2022 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXIX/323/21 z dnia 30 grudnia 2021 r.
  2. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Uście Gorlickie.
  3. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  4. Upoważnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wysowej -Zdroju do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi.
  5. Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności.
  6. Ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.
  7. Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii na lata 2023 – 2024.
  8. Wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w ramach odszkodowania za grunt wydzielony pod drogę publiczną.
  9. Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości oraz sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
  10. Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości oraz ustanowienie służebności gruntowej.
  11. Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Uście Gorlickie
 8. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 11. Zamknięcie sesji.

Dane osobowe uczestników obrad będą przetwarzane w celu transmitowania i utrwalania obrad Rady Gminy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na podstawie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze danych osobowych określonego w art. 6 ust. 1 lit c RODO (obowiązek prawny spoczywający na Administratorze danych osobowych), w oparciu o obowiązujące przepisy prawa tj. art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 08 marca 1990 r., o samorządzie gminnym.

Obraz i dźwięk z obrad z obrad Rady Gminy transmitowany będzie na stronie: https://www.youtube.com/channel/UCsLotpVwig-eIfW5Y4QrKZw/live

Archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy udostępniony będzie na stronie internetowej pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCsLotpVwig-eIfW5Y4QrKZw

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005