A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Informuję mieszkańców Gminy Uście Gorlickie, iż w dniu 29 czerwca 2018 r. o godz. 900 w budynku gimnazjum w Uściu Gorlickim rozpocznie się XXXVIII Sesja Rady Gminy.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2018 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXXV/336/2017 z dnia 28 grudnia 2017r.
  2. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy U. G. na okres 2018 – 2027.
  3. Zmiany uchwały Nr XXXVII/377/2018 z dnia 30.05.2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2018 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXXV/336/2017 z dnia 28.12.2017r.
  4. Ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Uście oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy U.G. miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
  5. Ustalenia na terenie Gminy Uście Gorlickie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.
  6. Zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Uście Gorlickie.
  7. Zmiany uchwały Nr XXXVI/346/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 27.03.2018 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonym na terenie Gminy Uście Gorlickie oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu ich rozliczenia i wykorzystania.
  8. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Uściu Gorlickim za 2017 rok.
  9. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Uściu Gorlickim za 2017 rok.
  10. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Uście Gorlickie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.
  11. Absolutorium dla Wójta Gminy Uście Gorlickie z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2017.
  12. Ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Uście Gorlickie.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Zamknięcie sesji.
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005