A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Informuję, iż w dniu 29 grudnia 2022 r. o godz. 1300 w budynku Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim rozpocznie się XXXVIII Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Zgłaszanie wniosków i uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej Sesji.
 6. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2022 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXIX/323/21 z dnia 30 grudnia 2021 r.
  2. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Uście Gorlickie.
  3. Zmiany uchwały Nr IX/95/19 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.
  4. Przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2023.
  5. Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Uście Gorlickie.
  6. Przystąpienia do opracowania zmiany mpzp Uście Gorlickie I – 7 szt.
  7.  Przystąpienia do opracowania zmiany mpzp Uście Gorlickie II – 4 szt.
  8. Przystąpienia do opracowania zmiany mpzp Uście Gorlickie III – 1 szt.
  9. Przystąpienia do opracowania zmiany mpzp Uście Gorlickie V – 3 szt.
  10. Przystąpienia do opracowania zmiany mpzp Uście Gorlickie Vi – 1 szt.
  11. Przystąpienia do opracowania zmiany mpzp Uście Gorlickie VII – 2 szt.
  12. Uchwała Budżetowa na 2023 rok.
  13. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Uście Gorlickie.
  14. Nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Uście Gorlickie nieruchomości położonej w miejscowości Banica.
  15. Wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu gruntów Gminy nieruchomości położonej w miejscowości Uście Gorlickie.
  16. Opłaty uzdrowiskowej.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 10. Zamknięcie sesji.

Dane osobowe uczestników obrad będą przetwarzane w celu transmitowania i utrwalania obrad Rady Gminy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na podstawie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze danych osobowych określonego w art. 6 ust. 1 lit c RODO (obowiązek prawny spoczywający na Administratorze danych osobowych), w oparciu o obowiązujące przepisy prawa tj. art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 08 marca 1990 r., o samorządzie gminnym.

Obraz i dźwięk z obrad z obrad Rady Gminy transmitowany będzie na stronie: https://www.youtube.com/channel/UCsLotpVwig-eIfW5Y4QrKZw/live

Archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy udostępniony będzie na stronie internetowej pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCsLotpVwig-eIfW5Y4QrKZw

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005