A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Wykaz numerów wewnętrznych Urzędu Gminy Uście Gorlickie

numer telefonu Urzędu Gminy: 18 3516041, 18 3516002, 18 35160042, 18 3516075

Wójt Gminy - Ewa Garbowska-Góra (sekretariat): wew. 31
Sekretarz Gminy - Marek Oleś: wew. 34
Skarbnik Gminy - Maria Bardo: wew.47

Nazwa referatu
(znak)

Imię i nazwisko

Funkcja

Nr wew.

Opis zakres prowadzonych spraw

Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (BPŚ)

Grzesiak-Hryc Ewa

Kierownik

55

Kierowanie i nadzorowanie prac referatu, prowadzenie zadań gminy wynikających z ustaw o ochronie i kształtowaniu środowiska, ochronie przyrody, ochronie zwierząt, współdziałanie z inspekcją ochrony środowiska a w szczególności dostarczanie jej informacji o stanie środowiska, prowadzenie zadań gminy wynikające z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości

Paweł Demaj

Podinspektor

37

prowadzenie zadań gminy w zakresie inwestycji, remontów i utrzymania dróg gminnych i mostów, współpraca ze Starostwem Powiatowym w Gorlicach, Powiatowym Zarządem Dróg i Obwodem Drogowym w zakresie inwestycji, remontów i utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie gminy

Kędzior Robert

Inspektor

51

planowanie, przygotowywanie i prowadzenie inwestycji z zakresu kanalizacji, wodociągów, telefonizacji, gazyfikacji, elektryfikacji, oświetlenia ulicznego i zaopatrzenia w ciepło, realizacja zagadnień związanych z funkcjonowaniem Uzdrowiska, prowadzenie zagadnień wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kontrola wykonawstwa budowlanego i udział w odbiorach robót dotyczących inwestycji gminnych, koordynator ds. dostępności

Wansacz Elżbieta

Inspektor

46

podejmowanie działań na rzecz rozwoju gminy poprzez pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań samorządu z dostępnych programów i konkursów oraz współpraca w tym zakresie z innymi samorządami, organizacjami, stowarzyszeniami, lokalnymi grupami działania itp., konsultant funduszy europejskich i strukturalnych dla mieszkańców

Jagieła-Maczuga Jadwiga

Podinspektor

37

prowadzenie całości spraw związanych z gospodarką nieruchomościami, w tym sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych, nabywanie nieruchomości do zasobu gminy, komunalizacja mienia, koordynacja postępowań w sprawie udzielania informacji publicznej.

Markowicz

Iwona

Młodszy referent

55

prowadzenie postępowań w sprawach zamówień publicznych oraz podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, wystawianie faktur za usługi związane z odprowadzeniem i oczyszczaniem ścieków do kanalizacji na odcinkach kanalizacji znajdujących się na stanie środków trwałych gminy, zakładanie i prowadzenie kont osobowych nabywców w/w usług, rejestru umów, windykacji należności, sprawy związane z zabytkami i nadzorem nad cmentarzami

Karaś Paweł

Młodszy referent

51

gospodarowanie lasami gminy, prowadzenie spraw związanych z wycinką drzew na terenach nieleśnych, prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu podatku akcyzowego dla rolników, przygotowywanie zaświadczeń i wypisów z planu zagospodarowania i studium zagospodarowania przestrzennego

Referat Finansowy (FN)

Maria Bardo

Skarbnik
Kierownik

47

kierowanie i nadzorowanie pracy referatu finansowego, pełnienie funkcji głównego księgowego urzędu gminy

Durlak Piotr

Podinspektor

38

obsługa kasy

Rydarowicz Stanisława

Inspektor

33

prowadzenie wymiaru podatków, kontrola i weryfikacja danych składanych w informacjach podatkowych, prowadzenie dokumentacji stosowanych ulg i zwolnień, wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, prowadzenie dokumentacji w podatku transportowego,

Wasula Dorota

Podinspektor

39

prowadzenie ksiąg rachunkowych - wydatki budżetowe, prowadzenie ewidencji szczegółowej planu wydatków i dochodów

Zdunek Bożena

Podinspektor

33

prowadzenie księgowości podatkowej - rozliczanie przypisów, odpisów, wpłat itp., wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych, obsługa płac UG, rozliczanie opłaty uzdrowiskowej

Natalia Kopystiańska

Referent

41

prowadzenie ksiąg rachunkowych (ewidencja dochodów)

Justyna Niemiec

Młodszy referent

39

Realizacja funduszu sołeckiego, prowadzenie ksiąg rachunkowych (ewidencja kosztów), rozliczenia związane z podatkiem VAT

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich (OSO)

Oleś Marek

Sekretarz
Kierownik

34

kierowanie i nadzorowanie pracy referatu, organizowanie i nadzorowanie pracy urzędu, współpraca z Radą Gminy w zakresie procesu legislacyjnego, kontrola terminowości załatwiania spraw i ich zgodności z przepisami prawa, nadzór nad organizacją wyborów

Królewski Stefan

Podinspektor

52

działalność gospodarcza, współpraca z organizacjami pozarządowymi, klubami sportowymi oraz jednostkami OSP, zezwolenia na organizację imprez masowych oraz transport drogowy, zabezpieczenie gotowości bojowej jednostek OSP oraz ochrona p.poż, profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii, spraw zdrowia publicznego

Matuszyk

Ewa

Referent

41

prowadzenie spraw gospodarki zasobem mieszkaniowym gminy oraz lokali użytkowych, najmu lokali gminy, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym budynków gminy i ich urządzeń technicznych, zaopatrzenie w materiały budowlane, materiały kancelaryjne, biurowe, środki czystości i opał, prowadzenie magazynu materiałów i urządzeń, prowadzenie postępowań w sprawie udzielania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, sprawy promocji gminy

Łukaszyk Angelika

Pomoc administracyjna

31

prowadzenie sekretariatu

Migacz Agata

Inspektor

50

obsługa kadrowa urzędu, obsługa kancelaryjno-biurowa Rady Gminy, wydawanie zaświadczeń o podleganiu ubezpieczeniu rolniczemu (FUSR)

Drąg Halina

Kierownik

49

Kierowanie Urzędem Stanu Cywilnego (obsługa systemu rejestrów państwowych), sprawy meldunkowe, dowody osobiste, postepowania w sprawie zmiany imion i nazwisk

Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS)

Orchel Grażyna

Kierownik

21

Numer bezpośredni 18 351 64 91

lub centrala Urzędu Gminy

18 351 60 41 wew. 44

Baran Monika

25

Bogdańska Dorota

25

Przetacznik Małgorzata

25

Synowiec-Świędrych Katarzyna

25

Koszyk Małgorzata

23

Waszczyszak Grażyna

23

Muchacka Małgorzata

20

Bołdyś Lidia

22

 

Wykaz alfabetyczny pracowników Urzędu Gminy oraz Ośrodka Pomocy Społecznej

centrala urzędu

Nazwisko i imię

Numer
wewnętrzny

Numer
zewnętrzny

Baran Monika

44/25

18 351 64 91

Bogdańska Dorota

44/25

18 351 64 91

Bołdyś Lidia

44/22

18 351 64 91

Justyna Niemiec

39

centrala urzędu

Paweł Demaj

37

Drąg Halina

49

Durlak Piotr

38

Grzesiak-Hryc Ewa

55

Natalia Kopystiańska

41

Markowicz Iwona

55

Jagieła-Maczuga Jadwiga

37

Wiktor Roman

51

Karaś Paweł

51

Koszyk Małgorzata

44/23

18 351 64 91

Królewski Stefan

52

centrala urzędu

Ewa Garobowska-Góra

31 (sekretariat)

Łukaszyk Angelika

31

Matuszyk Ewa

41

Migacz Agata

50

Muchacka Małgorzata

44/20

18 351 64 91

Oleś Marek (Sekretarz)

34

centrala urzędu

Orchel Grażyna

44/21

18 351 64 91

Rydarowicz Stanisława

33

 

Przetacznik Małgorzata

44/25

18 351 64 91

Synowiec-Świędrych Katarzyna

44/25

18 351 64 91

Wansacz Elżbieta

46

centrala urzędu

Wasula Dorota

39

Waszczyszak Grażyna

44/23

18 351 64 91

Zdunek Bożena

33

centrala urzędu

Marcin Wszołek - Przewodniczący Rady Gminy

36

centrala urzędu

 

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005