A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu w załączeniu przesyła zawiadomienie z dnia 24 marca 2020r. znak: SKO-OŚ-4170-8/20 w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji nr 5/2015 Wójta Gminy Uście Gorlickie z dnia 25.22.2015r. – celem upublicznienia tego pisma na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Uście Gorlickie.

2020-03-26 16:13:00

Mimo trudności związanych z pandemią koronawirusa, małopolscy rolnicy najlepiej w kraju radzą sobie z wnioskowaniem o dopłaty za 2020 rok. Już ponad 12 tysięcy oświadczeń i wniosków elektronicznych wpłynęło do ARiMR. Oznacza to, że przeszło 10% osób spośród tych, które ubiegały się o płatności w ubiegłym roku, dopełniło formalności.

2020-03-25 16:12:00

Szanowni Państwo, W trosce o wspólne bezpieczeństwo i zdrowie, ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, informuję, że ankieterzy statystyczni Urzędu Statystycznego w Krakowie nie odwiedzają mieszkań wylosowanych do badań ankietowych do odwołania. Badania ankietowe są realizowane przez pracowników statystyki publicznej wyłącznie telefonicznie. Statystyka Publiczna, w trybie ciągłym jest zobowiązana do pozyskiwania danych niezbędnych do podejmowania kluczowych decyzji, dlatego dane uzyskiwane od naszych Respondentów są niezwykle ważne. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z badaniami lub w celu weryfikacji ankietera statystycznego prosimy o kontakt mailowy z Urzędem Statystycznym w Krakowie.

2020-03-24 16:34:00

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną wojewoda małopolski Piotr Ćwik uruchomił specjalną infolinię dla Seniorów – z myślą o tych, którzy potrzebują pomocy w tych trudnych chwilach. Dzwoniąc na infolinię, osoby starsze mogą uzyskać rzetelne informacje, zalecenia i wskazówki, jak odnaleźć się w obecnej sytuacji. Numer telefonu 12 392 11 10 działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–17.00.

2020-03-24 15:46:00

Informacja dla studentów!

 

Oddział Małopolski PFRON przypomina, że do 31 marca 2020 r. można składać wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w roku akademickim 2019/2020 w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” - Modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym).

 

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnościami ubiegania się o pomoc w ramach programu, wniosek o dofinansowanie składa się przez Internet w SOW - Systemie Obsługi Wsparcia: https://sow.pfron.org.pl/ 

 

Oddział Małopolski PFRON zaprasza do złożenia wniosku! Bez wychodzenia z domu, bez kolejek  i bez barier.

 

SOW – System Obsługi Wsparcia

 

W bieżącym roku PFRON znacząco ułatwił osobom z niepełnosprawnościami ubieganie się o pomoc w ramach programu, gdyż od dnia 1 marca br. wniosek o dofinansowanie składa się przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW): https://sow.pfron.org.pl/ Bez straty czasu, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.

 

Dzięki SOW możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie:

- uzyskanie informacji,

- wypełnienie wniosku,

- podpisanie i złożenie wniosku,

- dokonanie uzupełnień,

- zapoznanie się ze wzorem umowy,

- rozliczenie dofinansowania.

 

Koronawirus - zaświadczenia z uczelni

2020-03-23 20:31:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 małopolskie (8 powiatów) od 19.00/21.03 do 9.00/27.03.2020 temp. min. -9o C, a przy gruncie do -15o C, w czwartek i piątek do -3o C, a przy gruncie do -7o C. Temperatura maks. 7o C. Dotyczy powiatów : gorlicki, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, suski i wadowicki

2020-03-23 15:54:00

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293) w związku z art. 39 ust. 1, art. 40 i 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Uście Gorlickie Nr XXVIII/266/2017 z dnia 26 maja 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Uście Gorlickie zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Uście Gorlickie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 1 do 30 kwietnia 2020r. w siedzibie Urzędu Gminy Uście Gorlickie w pokoju nr 6 w godzinach od 8ºº do 15ºº. Projekt zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 1 do 30 kwietnia 2020r. będzie również publikowany na stronie internetowej Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej.

2020-03-23 15:50:00

Szanowni Państwo, w związku z panującą sytuacja epidemiczną w naszym kraju Wójt Gminy Uście Gorlickie odwołuje spotkanie w sprawie założeń do strategii rozwoju gminy, które było zaplanowane na dzień 26.03.2020 r.

Wójt

Zbigniew Ludwin

2020-03-20 15:53:00

W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, z dniem dnia 17.03.2020 r. zostaje ograniczona działalność Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza do pracy w trybie ostrodyżurowym  wg zasad niżej przedstawionych: 

 1. Z dniem 17 marca 2020 r. przyjęcia pacjentów do oddziałów wyłącznie w trybie ostrodyżurowym (wyłącznie przypadki pilne). Decyzję o przyjęciu przypadków pilnych podejmuje Lekarz Kierujący Oddziałem lub lekarz dyżurny.
  Wyjątek stanowią oddziały:

a)      Onkologiczny,

b)      Ginekologiczno – Położniczy (w części: patologia ciąży, poród, przypadki onkologiczne),

c)      Okulistyczny,

d)      Rehabilitacji z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej (do zakończenia trwającego cyklu rehabilitacyjnego).

 1. Od dnia 17 marca 2020 r. oddziały dzienne: psychiatrii, rehabilitacji, rehabilitacji dla dzieci zawieszają swoją działalność do odwołania.
 2. Od dnia 17 marca 2020 r. zawieszeniu ulegają  świadczenia w warunkach domowych (rehabilitacja, psychiatria, inne ambulatoryjne z wyjątkiem stwierdzenia zgonu).
 3. Zakład Diagnostyki Obrazowej wykonuje badania tomografii zgodnie
  z harmonogramem, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pacjentem. Badania ambulatoryjne: usg i rtg  wyłącznie w trybie pilnym.
 4. Pracownia endoskopii  świadczy usługi w trybie pilnym do odwołania (skierowania pilne).
 5. Od dnia 17 marca 2020 r. zawiesza  do odwołania swoją działalność fizjoterapia ambulatoryjna.
 6. Od dnia 17 marca 2020 r. częściowo ogranicza się funkcjonowanie poradni specjalistycznych za wyjątkiem poradni onkologii i chemioterapii oraz poradni ginekologiczno – położniczej (ciąża, ginekologia onkologiczna) oraz  przyoddziałowej poradni okulistycznej. W sytuacji gdy nie ma konieczności stawienia się pacjenta osobiście istnieje możliwość uzyskania porady telefonicznej (skierowanie, recepta, kontynuacja zwolnienia).  Pacjenci zaplanowani do danej poradni będą weryfikowani telefonicznie pod kątem pilności wizyty, na każdy dzień, przez personel przychodni. Pozostali pacjenci wymagający osobistego zgłoszenia się do poradni będą przyjmowani jak dotychczas. Personel medyczny (lekarze, pielęgniarki, rejestratorki) pracują wg ustalonego harmonogramu.
 7. Każdemu pacjentowi, również bez cech infekcji, zgłaszającemu chęć wizyty u lekarza POZ oraz Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej najpierw należy udzielić teleporady. Tylko  w sytuacjach kiedy jest to niezbędne pacjent powinien zostać umówiony na konkretną godzinę do lekarza. Lekarz udzielający teleporady na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego i oceny stanu zdrowia pacjenta ma możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego, e-recepty. Lekarz postępuje
  z pacjentem zgodnie z ustalonymi kryteriami medycznymi. Praca odbywa się zgodnie z aktualnym harmonogramem.
 8. Do odwołania  wprowadza się tylko dwa dostępne wejścia do budynku głównego Szpitala dla pacjentów i personelu – wejście główne od ulicy Armii Krajowej  oraz boczne wejście do SOR od ulicy Węgierskiej tylko  dla pacjentów SOR. Przy wejściu  dokonuje się wstępnej weryfikacji i segregacji osób wchodzących na teren Szpitala.  W pozostałych budynkach w których udzielane są świadczenia medyczne  prowadzona jest również weryfikacja osób wchodzących wg wcześniej ustalonych zasad.

 

2020-03-18 10:53:00

Rozporządzenie ws. stanu zagrożenia epidemicznego

2020-03-16 19:21:00

Pismo Wojewody dotyczące miejsc kwarantanny

2020-03-16 08:25:00

Pismo Wojewody Małopolskiego WN-IV.0121.2.2020

2020-03-16 08:23:00

Pismo Wojewody Małopolskiego WN-IV.0121.1.2020

2020-03-16 08:22:00

Szanowni Państwo Mieszkańcy Powiatu Gorlickiego Analizując bieżąca sytuację epidemiczną w kraju, w trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców podjęłam w dniu dzisiejszym decyzję o dalszym ograniczeniu funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu. Informuję, iż od dnia 16.03.2020 r. urzędy wchodzące w skład powiatowej administracji samorządowej funkcjonować będą w systemie zamkniętym, obsługując Interesantów telefonicznie lub w drodze korespondencji elektronicznej. Jedynie nadzwyczajne sytuacje uzasadniać będą bezpośredni kontakt z urzędem, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Ograniczenie obowiązywać będzie do dnia 27 marca 2020 roku z możliwością dalszego przedłużenia. Kontakt telefoniczny do Starostwa Powiatowego w Gorlicach: 18 353-53-80 lub kontakt mailowy sekretariat@powiatgorlicki.pl Kontakty telefoniczne i mailowe do jednostek organizacyjnych powiatu znajdują się na stronach internetowych, jak również wywieszone będą na drzwiach urzędów. Gorlice, 15.03.2020 r. Starosta Gorlicki Maria Gubała

2020-03-16 08:20:00

Szanowni Państwo Mieszkańcy Powiatu Gorlickiego i gminy Uście Gorlickie Starosta Gorlicki w uzgodnieniu z burmistrzami i wójtami powiatu gorlickiego informuje, iż z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, z dniem 16.03.2020 r. (poniedziałek) wprowadzone zostają ograniczenia w zakresie obsługi interesantów w urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy Uście Gorlickie. Tym samym załatwiane będą wyłącznie sprawy najważniejsze, nie cierpiące zwłoki. W pierwszej kolejności sprawy winny być załatwiane w kontakcie telefonicznym lub drogą elektroniczną. Sprawy wymagające pilnego i osobistego spotkania z pracownikami podlegać będą każdorazowej weryfikacji telefonicznej przed wejściem do urzędu, pod kątem konieczności takiej wizyty. Interesanci w urzędach przyjmowani będą na wyznaczonych stanowiskach, gdzie nastąpi ocena potrzeby dalszego bezpośredniego kontaktu z pracownikami. Numery telefonów i adresów mailowych są dostępne na stronach poszczególnych urzędów. Ponadto informuje się, iż począwszy od dnia 16.03.2020 zawieszone zostaje funkcjonowanie jarmarków zwyczajowo organizowanych na terenie poszczególnych gmin. Wójt Gminy Uście Gorlickie Zbigniew Ludwin

2020-03-14 09:53:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005