A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Zapraszam na posiedzenie Komisji uzdrowiskowej, sportu, turystyki i promocji gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 17 lutego 2023 r. o godz. 900 w biurze rady gminy. Tematyka posiedzenia:

2023-01-31 18:25:00

Ochotnicza Straż Pożarna w Uściu Gorlickim zrealizowała operację pn. „Siłownia zewnętrzna w Uściu Gorlickim” mająca na celu poprawę atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej obszaru poprzez budowę siłowni zewnętrznej w Uściu Gorlickim wraz ze szlakiem dziedzictwa kulturowego do czasu złożenia wniosku o płatność końcową

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2023-01-27 16:52:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 2 lutego 2023 r. o godz. 1300 w biurze rady gminy. Tematyka posiedzenia:

2023-01-25 20:09:00

Z głębokim smutkiem informujemy, że w wieku 87 lat zmarł Pan Józef Radzik - były Wójt Gminy Uście Gorlickie (powiat gorlicki, woj. małopolskie). Wójt Józef Radzik, wcześniej Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Hańczowej oraz Prezes Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Uściu Gorlickim, przez wiele lat był związany z samorządem Gminy Uście Gorlickie. W latach 1990-1996 pełnił funkcję pierwszego po roku 1989 Wójta tej gminy.

2023-01-25 12:31:00

W związku ze stwierdzeniem na terenie województwa małopolskiego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich, Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, iż:

2023-01-24 19:26:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY/1 małopolskie (9 powiatów) od 19:00/23.01 do 08:00/24.01.2023 marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiatów: gorlicki, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, oświęcimski, suski i wadowicki.

2023-01-23 21:19:00

Tytuł projektu: Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej

Nr projektu RPMP.03.05.02-12-0995/17

Lider projektu: Gmina Moszczenica

Partner: Gmina Bobowa, Gmina Lipinki, Gmina Ropa, Gmina Sękowa, Gmina Uście Gorlickie

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

Koszty całkowite: 42 739 636,68 PLN Dofinansowanie: 21 976 106,18 PLN

Rozpoczęcie fazy inwestycyjnej: 1 października 2018r.

Opis projektu: Projekt ma na celu wzmocnienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego w sześciu gminach partnerskich powiatu gorlickiego, dostarczenie ludności nowoczesnej infrastruktury kanalizacyjnej i wody zdatnej do picia oraz poprawę jakości gleb i wód podziemnych poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i wodociągowych. Realizacja projektu przyczyni się również do poprawy warunków socjalno-bytowych mieszkańców oraz zabezpieczenia zasobów wodnych przed zanieczyszczeniami. Grupą docelową projektu są mieszkańcy gmin partnerskich z Moszczenicy, Bobowej, Lipinek, Ropy, Sękowej, Uścia Gorlickiego oraz osoby czasowo przebywające w wyżej wymienionych sześciu aglomeracjach.

2023-01-23 21:14:00

Gmina Uście Gorlickie realizująca projekt „Zapomniany świat Łemków i Rusnaków” współfinansowany ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 zaprasza ekspertów do Zespołu do spraw budowy muzealnego produktu turystycznego – muzeum Łemków i Rusnaków

Zaproszenie skierowane jest do:

2023-01-23 21:10:00

Gmina Uście Gorlickie realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 , Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia  dotycząca realizacji projektu grantowego

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

W ramach projektu 114 dzieci z rodzin pegeerowskich  otrzymało wsparcie w postaci komputera wraz z oprogramowaniem.

2023-01-23 21:04:00

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Uściu Gorlickim w pokoju numer 2 do 1 lutego 2023 r. 

Wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana w zależności od rocznego zużycia energii elektrycznej uprawnionego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy zużycie
w 2021 r. nie przekraczało 5 MWh, kwota dodatku wynosi 1000 zł. Jeżeli zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w 2021 r.  przekroczyło 5 MWh, wówczas kwota dodatku to 1500 zł. Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh. Kolejnym warunkiem koniecznym
do otrzymania dodatku elektrycznego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

We wniosku trzeba oświadczyć m.in., że gospodarstwo nie korzysta z dodatku węglowego, ani innych dodatków przewidzianych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła. Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, które posiadają mikroinstalację OZE, której produkcja jest rozliczana zgodnie z ustawą o OZE.

2023-01-20 21:12:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: ŚNIEG/2 małopolskie (12 powiatów) od 13:00/20.01 do 10:00/21.01.2023 przyrost pokrywy 30 cm. Dotyczy powiatów: bocheński, brzeski, gorlicki, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, suski, tarnowski, Tarnów i tatrzański.

2023-01-20 21:11:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: ŚNIEG/1 małopolskie (6 powiatów) od 12:02/19.01 do 02:00/20.01.2023 przyrost pokrywy do 20 cm. Dotyczy powiatów: gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz i tatrzański.

2023-01-19 21:09:00

INFORMACJA

Dla osób, które założyły instalacje fotowoltaiczne dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej w ramach wniosku realizowanego przez Gminę Uście Gorlickie.

Szanowni Państwo,

Mieszkańcy informują, że pomimo złożenia wymaganego Oświadczenia do Tauronu otrzymali dokumenty z których wynika że będą rozliczani na "nowych" zasadach. Po zasięgnięciu informacji w Tauronie wiemy, że każda osoba musi złożyć reklamację na piśmie i wówczas Tauron przygotuje Aneks do Umowy. W załączeniu druk reklamacji do wykorzystania.

2023-01-18 18:17:00

Szanowni Państwo,

Gmina Uście Gorlickie wraz z innymi małopolskimi uzdrowiskami przystępuje do opracowania Strategii Rozwoju Małopolskich Gmin Uzdrowiskowych w perspektywie 2021 – 2027. To dokument konieczny w staraniu się przez nasze samorządy o środki na rozwój publicznej i ogólnodostępnej infrastruktury związanej działalnością uzdrowiskową.

Chcąc lepiej przygotować się do określenia priorytetów i niezbędnych działań w najbliższych latach chcieliśmy zadać Państwu 5 krótkich pytań, które pozwolą nam lepiej zrozumieć potrzeby zarówno Państwa, jako mieszkańców, jak i za Waszym pośrednictwem dowiedzieć się czego oczekują nasi goście - turyści i kuracjusze - odwiedzający Uzdrowisko Wysowa-Zdrój.

Wypełnienie ankiety zajmie Państwu nie więcej niż 5 minut, a nam pozwoli lepiej przygotować się do identyfikacji potrzeb i zaplanować niezbędne działania, by jeszcze lepiej rozwijać ofertę Wysowej-Zdroju jako rozpoznawalnego w regionie i kraju uzdrowiska.

Wypełnij ankietę

2023-01-17 17:40:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005