A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Tytuł projektu: Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej

Nr projektu RPMP.03.05.02-12-0995/17

Lider projektu: Gmina Moszczenica

Partner: Gmina Bobowa, Gmina Lipinki, Gmina Ropa, Gmina Sękowa, Gmina Uście Gorlickie

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

Koszty całkowite: 42 739 636,68 PLN Dofinansowanie: 21 976 106,18 PLN

Rozpoczęcie fazy inwestycyjnej: 1 października 2018r.

Opis projektu: Projekt ma na celu wzmocnienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego w sześciu gminach partnerskich powiatu gorlickiego, dostarczenie ludności nowoczesnej infrastruktury kanalizacyjnej i wody zdatnej do picia oraz poprawę jakości gleb i wód podziemnych poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i wodociągowych. Realizacja projektu przyczyni się również do poprawy warunków socjalno-bytowych mieszkańców oraz zabezpieczenia zasobów wodnych przed zanieczyszczeniami. Grupą docelową projektu są mieszkańcy gmin partnerskich z Moszczenicy, Bobowej, Lipinek, Ropy, Sękowej, Uścia Gorlickiego oraz osoby czasowo przebywające w wyżej wymienionych sześciu aglomeracjach.

2023-01-23 21:14:00

Gmina Uście Gorlickie realizująca projekt „Zapomniany świat Łemków i Rusnaków” współfinansowany ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 zaprasza ekspertów do Zespołu do spraw budowy muzealnego produktu turystycznego – muzeum Łemków i Rusnaków

Zaproszenie skierowane jest do:

2023-01-23 21:10:00

Gmina Uście Gorlickie realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 , Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia  dotycząca realizacji projektu grantowego

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

W ramach projektu 114 dzieci z rodzin pegeerowskich  otrzymało wsparcie w postaci komputera wraz z oprogramowaniem.

2023-01-23 21:04:00

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Uściu Gorlickim w pokoju numer 2 do 1 lutego 2023 r. 

Wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana w zależności od rocznego zużycia energii elektrycznej uprawnionego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy zużycie
w 2021 r. nie przekraczało 5 MWh, kwota dodatku wynosi 1000 zł. Jeżeli zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w 2021 r.  przekroczyło 5 MWh, wówczas kwota dodatku to 1500 zł. Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh. Kolejnym warunkiem koniecznym
do otrzymania dodatku elektrycznego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

We wniosku trzeba oświadczyć m.in., że gospodarstwo nie korzysta z dodatku węglowego, ani innych dodatków przewidzianych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła. Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, które posiadają mikroinstalację OZE, której produkcja jest rozliczana zgodnie z ustawą o OZE.

2023-01-20 21:12:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: ŚNIEG/2 małopolskie (12 powiatów) od 13:00/20.01 do 10:00/21.01.2023 przyrost pokrywy 30 cm. Dotyczy powiatów: bocheński, brzeski, gorlicki, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, suski, tarnowski, Tarnów i tatrzański.

2023-01-20 21:11:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: ŚNIEG/1 małopolskie (6 powiatów) od 12:02/19.01 do 02:00/20.01.2023 przyrost pokrywy do 20 cm. Dotyczy powiatów: gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz i tatrzański.

2023-01-19 21:09:00

INFORMACJA

Dla osób, które założyły instalacje fotowoltaiczne dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej w ramach wniosku realizowanego przez Gminę Uście Gorlickie.

Szanowni Państwo,

Mieszkańcy informują, że pomimo złożenia wymaganego Oświadczenia do Tauronu otrzymali dokumenty z których wynika że będą rozliczani na "nowych" zasadach. Po zasięgnięciu informacji w Tauronie wiemy, że każda osoba musi złożyć reklamację na piśmie i wówczas Tauron przygotuje Aneks do Umowy. W załączeniu druk reklamacji do wykorzystania.

2023-01-18 18:17:00

Szanowni Państwo,

Gmina Uście Gorlickie wraz z innymi małopolskimi uzdrowiskami przystępuje do opracowania Strategii Rozwoju Małopolskich Gmin Uzdrowiskowych w perspektywie 2021 – 2027. To dokument konieczny w staraniu się przez nasze samorządy o środki na rozwój publicznej i ogólnodostępnej infrastruktury związanej działalnością uzdrowiskową.

Chcąc lepiej przygotować się do określenia priorytetów i niezbędnych działań w najbliższych latach chcieliśmy zadać Państwu 5 krótkich pytań, które pozwolą nam lepiej zrozumieć potrzeby zarówno Państwa, jako mieszkańców, jak i za Waszym pośrednictwem dowiedzieć się czego oczekują nasi goście - turyści i kuracjusze - odwiedzający Uzdrowisko Wysowa-Zdrój.

Wypełnienie ankiety zajmie Państwu nie więcej niż 5 minut, a nam pozwoli lepiej przygotować się do identyfikacji potrzeb i zaplanować niezbędne działania, by jeszcze lepiej rozwijać ofertę Wysowej-Zdroju jako rozpoznawalnego w regionie i kraju uzdrowiska.

Wypełnij ankietę

2023-01-17 17:40:00

Zapytanie Radnego ws. kosztów utrzymania oświaty w Gminie Uście Gorlickie

2023-01-15 13:23:00

Gmina Uście Gorlickie uzyskała dofinansowanie z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości w ramach Programu Priorytetowego pn. „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem” o wartości 100 000,00 zł.

Dotacja została wykorzystana na nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Uście Gorlickie.

Uroczyste przekazanie sprzętu odbyło się 30.12.2022.

2023-01-12 14:40:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 18 stycznia 2023 r. o godz. 830 w biurze rady gminy w Uściu Gorlickim. Tematyka posiedzenia:

2023-01-11 15:30:00

Zakup odzieży specjalistycznej

2023-01-04 19:36:00

„Budowę sali gimnastycznej i świetlicy edukacyjno-profilaktyczno-integracyjnej  w ramach rozbudowy budynku szkoły podstawowej z oddziałem klasy integracyjnej  w Gładyszowie wraz z infrastrukturą techniczną oraz zbiornika przeciwpożarowego o pojemności 200 m³ na działce  nr ewid. 536/4 położonej                 w Gładyszowie na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr 585/2013 z dnia 25 lipca 2019”

2022-12-29 18:09:00

Na obszarze objętym ostrzeżeniem występują miejscami porywy wiatru do 65 km/h. Porywisty wiatr będzie się utrzymywał w najbliższych godzinach.

2022-12-29 15:04:00

Rozbudowa Remizy (boksu garażowego) w Brunarach

2022-12-29 14:33:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005