A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Publikujemy Zarządzenie Nr 61/2021 Starosty Gorlickiego z dnia 31.08.2021 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie powiatu gorlickiego.

2021-08-31 14:34:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ /2 małopolskie (4 powiaty) od 11:00/31.08 do 20:00/01.09.2021 70 mm. Dotyczy powiatów: gorlicki, limanowski, nowosądecki i Nowy Sącz.

2021-08-31 09:43:00

Przebieg: Kolejna strefa intensywnych opadów deszczu powodować będzie ponowne wzrosty poziomu wód, w strefie wody wysokiej, z przekroczeniami stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych. W dalszej kolejności spodziewane są przekroczenia stanów alarmowych.

2021-08-31 09:33:00

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych intensywnych opadów deszczu, prognozowane są wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich. Na mniejszych rzekach wzrosty mogą mieć gwałtowny charakter. W miejscach wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a punktowo i krótkotrwale także alarmowych.

2021-08-30 21:20:00

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych intensywnych opadów deszczu, prognozowane są wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich. Na mniejszych rzekach wzrosty mogą mieć gwałtowny charakter. W miejscach wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a punktowo i krótkotrwale także alarmowych.

2021-08-30 21:19:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ /1 małopolskie (12 powiatów) od 22:00/29.08 do 11:00/31.08.2021 50 mm. Dotyczy powiatów: bocheński, brzeski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, Kraków, miechowski, olkuski, proszowicki, tarnowski, Tarnów i wielicki.

2021-08-30 11:18:00

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wysowej-Zdroju

2021-08-26 10:15:00

Spotkanie z ekspertem ZUS który pomoże w założeniu profilu PUE

2021-08-24 14:35:00

Uprzejmie informujemy, że we wrześniu przeprowadzone zostanie doraźne zabezpieczenie mostu przed katastrofą budowlaną w ciągu drogi powiatowej 1496K Gładyszów - Uście Gorlickie, jako niezbędne przedsięwzięcie do utrzymania jego przejezdności. Powiat rozważał wykonanie obok mostu „przejazdu w bród”, jednakże zarówno z uwagi na uwarunkowania związane z ochroną środowiska, jak również konieczność poniesienia znaczących kosztów dodatkowych, wykonanie takiego przejazdu nie jest możliwe.

2021-08-24 14:29:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ /1 małopolskie (wszystkie powiaty) od 03:00/23.08 do 20:00/23.08.2021 40 mm. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.

2021-08-23 16:38:00

Dzielnica nr 22 Most na rzece Zdynianka, gdzie kierujący samochodami ciężarowymi nie stosują się do znaku B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o RMC powyżej 6 ton”. Dzielnica 23 Park Zdrojowy w Wysowej Zdrój, gdzie kierujący nie stosują się do znaków drogowych wjeżdżając na teren parku.

2021-08-23 10:34:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/1 małopolskie (wszystkie powiaty) od 12:00/14.08 do 18:00/15.08.2021 temp. maks 30 st, temp. min 15 st. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.

2021-08-13 15:59:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2021 r. o godz. 900 w biurze Rady Gminy. Tematyka posiedzenia:

2021-08-13 15:54:00

PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU/ ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE :

Numer projektu/ Číslo projektu:

PLSK.01.01.00-SK-0164/17-00

Program / Program:

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja  2014 – 2020 /

Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020

Oś priorytetowa /Prioritná os  :

Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza                        Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia

Cel szczegółowy/Špecifický cieľ:

Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców/ Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi

2021-08-10 16:53:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005