A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

                                INFORMACJA

 

 

 

 Wójt Gminy Uście Gorlickie zaprasza do konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia: „Program współpracy Gminy Uście Gorlickie z organizacjami pozarządowymi

i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2023”. Konsultacje rozpoczynają się 06.12.2022r.

Konsultując projekt programu, w oparciu o który możliwa jest coroczna współpraca chcemy poznać Państwa opinie, ale przede wszystkim zaproponowane przez Państwa pomysły, wskazówki, uwagi czy, też nowe formy działania tak, aby Program współpracy w roku 2023
 w jeszcze szerszym stopniu odpowiadał Państwa oczekiwaniom. Podstawowym kryterium decydującym o udzieleniu przez Wójta Gminy wsparcia Organizacjom, jest jej działalność na rzecz Gminy Uście Gorlickie i jej mieszkańców oraz spełnienie wymogów określonych

w przepisach prawa.

Działając w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 z dnia 24.04.2003r.(Dz. U. z 2022r. 1327 tj. ze zm.) oraz uchwałę Nr XLVIII/466/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultacji

 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego

 w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji” przedstawiam do konsultacji projekt uchwały w sprawie przyjęcia: „Program współpracy Gminy Uście Gorlickie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2023.

 

        Wszelkie uwagi i propozycje do projektu uchwały należy zgłaszać za pomocą formularza

w nieprzekraczalnym terminie do 21 grudnia 2022r. (liczy się data wpływu do Urzędu) pocztą, faksem lub mailem na adres:

 

Urząd Gminy Uście Gorlickie

38-315 Uście Gorlickie 80

Fax: 183516041 wew.52

e-mail:działalność_gospodarcza@usciegorlickie.pl

z dopiskiem:

„KONSULTACJE  PROGRAMU WSPÓŁPRACY”

 

 

 

 

                                                                                                                        Wójt

                                                                                                         /-/ Zbigniew Ludwin

 

2022-11-22 16:20:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji budżetu, inwestycji, oświaty, zdrowia i rozwoju gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 29 listopada 2022 r. o godz. 900 na sali posiedzeń w Zespole Szkół w Uściu Gorlickim. Tematyka posiedzenia:

2022-11-22 08:22:00

Zapraszamy serdecznie mieszkańców Gminy Uście Gorlickie na spotkanie w ramach programu Czyste Powietrze oraz w temacie małopolskiej ustawy antysmogowej.

Spotkanie odbędzie się 2 grudnia 2022 r. o godz. 1200 w budynku Urzędu Gminy nr 77 w Uściu Gorlickim.

2022-11-20 15:53:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 małopolskie (5 powiatów) od 01:00/17.11 do 09:00/17.11.2022 temp. min około -1 st., przy gruncie około -2 st., ślisko. Dotyczy powiatów: gorlicki, nowosądecki, nowotarski, suski i tatrzański.

2022-11-16 20:17:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 23 listopada 2022 r. o godz. 830 w biurze rady gminy w Uściu Gorlickim. Tematyka posiedzenia:

2022-11-16 20:09:00

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gorlicach do właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych

2022-11-14 16:21:00

Szanowni Państwo, 

 

W związku z przystąpieniem przez gminę Uście Gorlickie do projektu preferencyjnego zakupu węgla dla mieszkańców gminy, informujemy wszystkich zainteresowanych, iż w celu skorzystania z możliwości zakupu węgla za pośrednictwem samorządu na zasadach określonych w przepisach ustawy, wniosek na zakup węgla w roku 2022 należy złożyć na piśmie w Urzędzie Gminy Uście Gorlickie (pokój nr 1 budynek 78A) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 17.30 oraz w sobotę dn. 19.11.2022r. w godz. 9.00 – 14.00 do dnia 24.11.2022r.

Wnioski można również składać za pomocą skrytki e-PUAP urzędu na adres: /4g2r5mu3dk.

 

W/w wnioski o zakup węgla należy złożyć niezależnie od faktu wcześniejszego złożenia do urzędu wstępnego zapotrzebowania na opał pod rygorem braku możliwości skorzystania za zakupu preferencyjnego

 

W przypadku wniosków na zakup węgla w roku 2023 tj. od stycznia do kwietnia 2023 roku, z uwagi na kwestie techniczne i proceduralne, prosimy o ich składanie w terminie późniejszym.

 

W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym.

 

Węgiel po preferencyjnej cenie będzie mogła kupić wyłącznie osoba, która jest uprawniona do dodatku węglowego.

 

W celu przyspieszenia procedury weryfikacji złożonego wniosku prosimy w miarę możliwości o dołączanie do wniosku informacji z Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznaniu dodatku węglowego.

 

Wzór wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dostępny jest bezpośrednio w Urzędzie Gminy lub jest do pobrania ze strony internetowej urzędu.

 

 

                                                                                           Wójt Gminy Uście Gorlickie

                                                                                                 /-/ Zbigniew Ludwin

2022-11-10 22:05:00

W dniu 2 listopada br. została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (DZ. U. z 2022 r. poz. 2236) , która weszła w życie z dniem 3 listopada 2022 r.

Zgodnie z dyspozycją art. 34 ustawy Wójt Gminy Uście Gorlickie informuje
o przystąpieniu do programu sprzedaży węgla dla mieszkańców, a Urząd Gminy prowadzi obecnie przygotowania do realizacji tego zadania.

2022-11-05 17:48:00

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Uście Gorlickie

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.) – dalej określanej jako: u.c.p.g., Wójt Gminy Uście Gorlickie niniejszym informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Uście Gorlickie od dnia 31.10.2021 r.

 

Na mocy art. 6c ust. 2 u.c.p.g., Rada Gminy Uście Gorlickie przyjęła w dniu 28.12.2012 r. uchwałę nr XXVI/232/2012 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W myśl § 1 ww. uchwały, gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęto również nieruchomości niezamieszkane, zlokalizowane na terenie Gminy Uście Gorlickie

2022-10-31 17:04:00

W związku z rozważaniem przez samorząd przystąpienia do projektu zakupu węgla dla mieszkańców gminy, w celu rozpoznania wśród mieszkańców gminy faktycznego zapotrzebowania na taki zakup i wstępnego oszacowania potrzebnej do zamówienia ilości węgla, prosimy o zgłaszanie ewentualnych potrzeb w tym zakresie do Urzędu Gminy Uście Gorlickie. Zgłoszenie można dokonać w godzinach od 07:30 – 15:30: • osobiście w siedzibie urzędu, • telefonicznie pod numerem telefonu: 500-388-980 lub 18 351-60-41 Zgłoszenie można również dokonać elektronicznie poprzez skrzynkę epuap urzędu, lub na skrzynki mailowe:

2022-10-22 18:44:00

Informuję mieszkańców Gminy Uście Gorlickie, iż w dniu 26 października 2022 r. o godz. 1300 w budynku Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim rozpocznie się XXXVI Sesja Rady Gminy. Porządek obrad:

2022-10-19 15:47:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji budżetu, inwestycji, oświaty, zdrowia i rozwoju gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 26 października 2022 r. o godz. 930 na sali posiedzeń w Zespole Szkół. Tematyka posiedzenia:

2022-10-19 15:45:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 20 października 2022 r. o godz. 830 w biurze Rady Gminy. Tematyka posiedzenia:

2022-10-13 21:12:00

OGŁOSZENIE
Uprzejmie informuję że w okresie od 4.10.2022 r. do 15.11.2022 r. odbędą się pomiary geodezyjne związane z realizacją umowy numer 172/ZP/2022 zawartej dnia 18.08..2022 r. z firmą GEOLIDA, na wykonanie zadania „MODYFIKACJA OPERATU EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W CELU PRZETWORZENIA MATERIAŁÓW ANALOGOWYCH DO POSTACI CYFROWEJ JEDNOSTKA EWIDENCYJNA UŚCIE GORLICKIE OBRĘBY BANICA I IZBY”
Na podstawie Art. 7d Ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 1990) oraz § 45 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390) przeprowadzana jest aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków.
Wykonawca wytypuje działki i granice podlegające ustaleniu w terenie.
Wszyscy właściciele działek , których granice będą podlegać ustaleniu zostaną zawiadomieni indywidualnie przez wykonawcę prac.
GEODETA POWIATOWY
Dyrektor Wydziału Geodezji i Kartografii
mgr inż. Jerzy Fedczyna

2022-10-09 13:04:00

W Ustawie o szczegółowych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw  (DZ.U.2022 poz. 1967 zaproponowano wsparcie dla grupy podmiotów wrażliwych, które nie są przyłączone do sieci gazowej i sieci ciepłowniczej. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy są to:

 • podmioty udzielające opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych, 
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej, 
 • noclegownie, ogrzewalnie, 
 • jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 
 • podmioty systemu oświaty, 
 • podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, 
 • podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy oraz dzienni opiekunowie, 
 • kościoły lub inne związki wyznaniowe, 
 • podmioty prowadzące działalność kulturalną, 
 • podmioty prowadzące działalność archiwalną, 
 • ochotnicze straże pożarne, 
 • placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, 
 • rodzinne domy pomocy albo mieszkania chronione, 
 • centra integracji społecznej, 
 • kluby integracji społecznej, 
 • warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej, 
 • organizacje pozarządowe, organizacje pożytku publicznego, 
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne. 

 Wsparcie przysługuje tym podmiotom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy albo gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich działalności statutowej.

 Wysokość dodatku stanowić będzie 40% wzrostu kosztów związanych z zaopatrzeniem w ciepło, w stosunku do kosztów poniesionych w ciągu wybranych 2 z 3 lat poprzedzających złożenie wniosku.

Wnioski można składać do 30 listopada 2022:

- elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP przesłać na :  ePUAP: /4g2r5mu3dk (wypełniony formularz wraz z kopiami faktur należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić przez profil zaufany),

- papierowo w Urzędzie Gminy w Uściu Gorlickim, 38-315 Uście Gorlickie
w godzinach pracy urzędu. Kontakt telefoniczny 18/3516041 w. 46.

Aktualny wzór wniosku do pobrania:

2022-10-08 08:11:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005