A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

            Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy -  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Natomiast wniosek o świadczenie pieniężne obejmujący okres w którym zapewniano zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie ustawy składa się w terminie do dnia 31 lipca 2022 roku.

 

Wniosek o świadczenie pieniężne obejmujący okres w którym zapewniono

zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy po dniu wejścia w życie ustawy, składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

 

Wnioski złożone z uchybieniem ww. terminów pozostawia się bez rozpatrzenia.

2022-07-08 15:25:00

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że Aneksem Nr 1/2022 zostało zwiększone dofinasowanie zadania własnego na realizację zadania w ramach rządowego programu Celem programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 jest zapewnienie pomocy i ograniczenia zjawiska niedożywienia: dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, samotnych, chorych, niepełnosprawnych. W ramach programu może być udzielona pomoc w zakresie:

2022-06-09 19:34:00

Obywatele Ukrainy, którzy po 24 lutego wjechali do Polski bezpośrednio
z terytorium Ukrainy i mają już nadany numer PESEL, mogą składać wnioski
o przyznanie jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim.

 

Wnioski będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim.

Świadczenie jest przyznawane jednorazowo bez względu na dochód, ma pomóc
m.in. w zakupie żywności, odzieży, obuwia, środków higieny osobistej czy pokryciu opłat mieszkaniowych.

Dodatkowym ułatwieniem będzie posiadanie konta w polskim banku.

 

Po złożeniu dokumentów i rozpatrzeniu sprawy wnioskodawca otrzyma informację
o sposobie i terminie wypłaty świadczenia.  

2022-03-21 20:18:00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim w związku z możliwością pozyskania środków finansowych na zakup opasek bezpieczeństwa w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 prosi o zgłaszanie osobiste, telefoniczne lub przez osoby bliskie seniorom, mieszkańców Gminy Uście Gorlickie w wieku 65 lat spełniających kryteria zawarte w Programie .

Ośrodek planuje przystąpić do realizacji Modułu II tego Programu, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

Adresatami programu są seniorzy 65 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskim, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W ramach Programu zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

 • Przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
 • Detektor upadku,
 • Czujnik zdjęcia opaski,
 • Lokalizator GPS,
 • Funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
 • Funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym Centrum monitoringu, co daje poczucie bezpieczeństwa nie tylko seniorowi, ale także jego rodzinie. 

Usługa” opieki na odległość” realizowana w ramach tego programu byłaby BEZPŁATNA dla mieszkańców naszej Gminy.

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w programie do 15 marca 2022 r.

Samo zgłoszenie nie jest równoznaczne z objęciem omawianym wsparciem.

KONTAKT:  pod numerem telefonu 18 35-16-491 w. 22 lub 25

Uwaga ! Udzielenie wsparcia w ramach Programu uzależnione jest od otrzymania środków finansowych na powyższe zadanie.

W przypadku nieotrzymania finansowania, zgłoszenia pozostaną bez rozpatrzenia i będą służyły oszacowaniu skali potrzeb w tym zakresie.

2022-03-02 12:42:00

Celem programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 jest zapewnienie pomocy i ograniczenia zjawiska niedożywienia: dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, samotnych, chorych, niepełnosprawnych

2022-01-25 21:34:00

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

Dodatek osłonowy przysługuje:

 • osobie w gospodarstwie jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100,00 zł,
 • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500,00 zł na osobę,
 • w przypadku przekroczenia powyższych kryterium dochodowego możesz otrzymać dodatek, ale w niższej wartości zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.
2022-01-11 21:53:00

W związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Uście Gorlickie z dnia 15 grudnia 2021 r.
Nr 122/2021 r. w sprawie  ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Uście Gorlickie tj. 27.12.2021 r. informujemy, że termin składania ofert  w sprawie :

 

 1. 1.      Otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Uście Gorlickie 
  w dziedzinie pomocy społecznej - zapewnienie schronienia osobom bezdomnym od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

 

 1. 2.      Otwartego konkursu ofert w zakresie prowadzenie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej na terenie Gminy Uście Gorlickie, dla dzieci i młodzieży szkolnej,
  w szczególności z rodzin najuboższych, zagrożonych chorobą alkoholową, z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.” od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

 

 1. 3.      Otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Uście Gorlickie 
  w dziedzinie pomocy społecznej -  Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy w Uściu Gorlickim typu  A   dla 15 podopiecznych – osób przewlekle psychicznie chorych   od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

 

Zostaje ustalony na dzień 28.12.2021 r.  

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie ofert w zamkniętych, nieprzeźroczystych kopertach, opisanych nazwą zadania (w brzmieniu jak w § 1 niniejszego regulaminu),
w terminie do 28 grudnia 2021 r. do godz. 11.00 w sekretariacie w Urzędzie Gminy w Uściu Gorlickim,  pok. nr 3.

 

 

Kierownik OPS

Grażyna Orchel

2021-12-20 23:20:00

Urząd Gminy oraz Ośrodek Pomocy Społecznej nieczynne w dniach 27 grudnia 2021 oraz 07 stycznia 2022

2021-12-20 23:18:00
Asystent Rodziny na 2021

„Program Asystent Rodziny na rok 2021”- dofinasowanie do wynagrodzenia Asystenta Rodziny w ramach w/w programu w formie jednorazowego dodatku .

2021-12-15 18:59:00

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 101/2021 Wójta Gminy Uście Gorlickie z dnia 24 listopada
2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata
2021 – 2026 zaprasza się mieszkańców, instytucje  oraz podmioty gospodarcze do składania uwag i propozycji do projektu dokumentu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2026

W dokumencie tym wskazano założenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2026 cel główny oraz cwele szczegółowe mające na celu przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie w ciągu najbliższych lat.

2021-11-29 23:18:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005